Studier i Appreciative Inquiry og styrkebasert læring

Studiet er utviklet i et samarbeid mellom Lent, essay Arbeidsinstituttet i Buskerud og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og gjennomføres i samarbeid med HBV. Vi tilbyr årsenhet (3 emner) i Appreciativ Inquiry (AI). De tre emnene gir henholdsvis 15, 15 og 30 studiepoeng. Her gis en grundig innføring i siste teori og praksis innenfor AI–feltet. Gjennom studiene vil studentene lære hvordan man kan utløse de beste potensialene hos mennesker, team og organisasjoner gjennom en styrkebasert tilnærming. Videre vil studentene få innblikk i læringsaktiviteter som er velprøvd innenfor AI gjennom innføring og trening i metoder som skaper ekte do my homework involvering.

Om emnene

Emne 1

Introduksjon til fagfeltet om styrker og styrkebaserte endringsprosesser.

Emne 1 inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer.

Emne 2

Fasilitering av endringsprosesser på gruppenivå

Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke AI og styrkebaserte endringsprosesser i arbeid med ledelse av team, i mindre personalgrupper og i skoleklasser. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåten i sine respektive organisasjoner. Emnet innebærer en fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og legger særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper.

Emne 3

Fasilitering av styrkebaserte og demokratiske endringsprosesser på organisasjonsnivå.

Målet med emnet er å løfte perspektiver og metoder fra de foregående emner på flere plan. Først med hensyn til arena; her arbeides det med endringsprosesser i hele organisasjoner, noe som gir mer komplekse og sammensatte utfordringer for studenten som fasilitator. Dernest med hensyn til metode der det rettes et tydeligere vitenskapskritisk blikk på eget arbeid med styrkebaserte perspektiver. Sist med hensyn til en større vekt på den enkeltes refleksjoner knyttet til kunnskapsgrunnlaget styrkebaserte perspektiver er tuftet på. Samlet sett gir emnet mulighet til fordypning i et selvvalgt tema innenfor styrkebaserte perspektiver.

Her kan du søke på våre studier

Søknad Emne 1

* må fylles ut

Felter med * må utfylles

Søknad Emne 2

* må fylles ut

Felter med * må utfylles

Søknad Emne 3

* må fylles ut

Felter med * må utfylles

Du kan også laste ned vårt søknadskjema

Andre elementer til nedlasting:

Følg oss på facebook

Logo Buskerud Fylkeskommune

Logo lent

Logo Høgskolen i Buskerud

Et øyeblikksbilde fra AI- studiet

Deltakerne i modul 2 av studiet deles i to. Hver gruppe setter seg i en indre og en ytre sirkel; 4 innerst og 4 ytterst. Disse gruppene har fungert sammen som team over en periode og kjenner hverandre. En deltaker har meldt seg som prosessleder for øvelsen. De er raskt i gang, prosessleder initierer dialog med hver og en i den innerste sirkelen. Deltakerne i sirkelen viser full oppmerksomhet for den som har ordet. De 4 andre i teamet lytter oppmerksomt fra den ytterste sirkelen. Fordi det sitter en annen reflekterende gruppe i samme rommet, må deltakerne sitte tett og litt bøyd mot hverandre- det ser ut som om det ytterligere styrker oppmerksomheten mot den som har ordet.

Prosessleder er inkluderende, trygg og aktiv. Alle blir sett, får snakke og dele sine refleksjoner. Deltakeren som har meldt seg som prosessleder for denne øvelsen virker kompetent og trent i å stille spørsmål som får deltakerne til å bli bevisst og sette ord på positive erfaringer og sine styrker. Prosessen er effektiv på den måten at deltakerne virker å komme i dialog om det som er viktig- med en gang. Utenomsnakket er skrellet vekk. De mestrer å gi hverandre trygghet og tillit gjennom bruk av en metode som de virker fortrolige med, på tross av at dette er første gang de jobber med denne konkrete øvelsen.

«Jeg lærte noe av å få øve meg på denne rollen», sier deltakeren som har fungert som prosessleder; «Jeg klarte det faktisk, dette ga meg selvtillit til å lede slike prosesser på jobb. Jeg er stolt!» En annen av deltakerne i det reflekterende teamet legger til; «Jeg ble bedre kjent med dere gjennom øvelsen, jeg forstår dere bedre. Nå fikk vi hatt fokus på hverandre og hørt hva vi virkelig er opptatt av»

Gjennom dagen veksler opplegget mellom praktiske øvelser og forelesning med kontinuerlig involvering av deltakerne. Spesielt inntrykk virker en øvelsen å gi, hvor foreleser gjennom samarbeid med to av deltakerne uttrykker en opplevelse ved hjelp av store strikker. I øvelsen trekkes foreleser mellom høy motivasjon og tvil – representert ved hver sin deltaker som drar foreleser i hver sin retning- med hver sin strikk rundt henne. Hvordan skal vi lære oss å takle den negative siden? Den delen i oss som ikke har tro på at vi kan mestre? Hva skjer når vi i stedet legger vekt på den siden som trekker oss i en positiv retning? Den siden hvor vi har tro på oss selv og vi husker hva vi har klart før, og som tror at vi har mye på lager? Kanskje uendelig mye… Deltakerne deler spontant erfaringer, følelser og tanker som øvelsen vekker; «det handler om håp», «tydelig oppvekker», «wow-opplevelse».

 

Kurskatalog 2014

Magasinet er laget i flash og er interaktiv. Klikk nederst til høyre for å bla.

Katalogen kan også lastes ned her…