Organisasjoner og oppvekstmiljøer som begeistrer!

Om Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring

Alle organisasjoner har noe som fungere bra og noe som fungere dårlig, alle mennesker har noen sterke sider og noen svake sider. Vårt samfunn preget av en inngrodd forestilling om at den raskeste veien å skape forbedringer i organisasjoner og hos mennesker  skjer gjennom å fokusere på de svake sidene og løse problemer. Suksess innenfor et slikt tenkesett vil da handle om å finne fram til den mest effektive måten å løse et problem på, eller korrigere en svakhet.

Hvis utgangspunktet for ledelse, læring eller endringsarbeid er å utløse det største potensialet til både en organisasjon og de menneskene som jobber der, eller til alle elevene og lærerne på en skole, så må man starte med å undersøke de situasjonen der de som jobber i virksomheten, eller går på skolen fungerer på sitt beste. Endringsstrategier basert på en slikt tenkesett omtales som styrkebaserte endringsstrategier. Det er gjennom å identifisere, trene opp og øke evnene til å ta i bruk disse styrkene på nye måter som vil øke kapasiteten til å lære mer effektivt, samarbeide bedre eller prestere bedre.

Internasjonalt har det de siste tyve årene vokst fram en rekke ulike forsknings- og fagmiljøer som er opptatt  av å utvikle kunnskap om hva det er som skal til for å forløse potensialer og skape excellence. Blant annet teorier om sosial konstruksjonisme og endringer gjennom skapende prosesser og aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry;  positiv psykologi og positiv organisasjonsforskning. Når nå Nasjonalt vitensenter  etableres skjer dette i nært samarbeid med mange av de fremste internasjonale fagpersonene og fagmiljøene innenfor disse områdene. Blant annet gjennom vårt tette samarbeid med Taos Institute (www.taosinstitute.net) og dets direktør professor Kenneth Gergen som også sitter i ”vitensenterets” styre.

Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring i praksis, og et unikt praksisfelleskap, mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og konsulentselskapet Lent as., om anvendelse og bruk av styrkebaserte endringsstrategier i direkte arbeid med ungdom og i arbeid med organisasjonsutvikling – både på Arbeidsinstituttet og et spredningsarbeid som har involvert mange organisasjoner.

Basert på internasjonal forskning vet vi mye om hva det er som skal til for å forløse mennesker og organisasjoners potensiale. Gjennom samarbeidet mellom Lent og Arbeidsinstituttet, er det utviklet ny kunnskap om hvordan dette kan gjøres i praksis. Vi ser at når ansatte og ledere, elever og lærer involveres i undersøkelser av det som fungerer godt. Når det legges til rette for at medarbeidere kan ta i bruk sine styrker og gjøre det de er gode på- og når  når kommunikasjonen mellom menneskene er basert på anerkjennelse så utløser dette ”oppadgående spiraler” og skaper grobunn for høye prestasjoner og ”supertivsel”.  Det er de konkrete og gode resultatene som blant annet er skapt gjennom dette samarbeidet som har gjort at  Buskerud fylkeskommune og Lent as etablert et selskap som har som oppgave å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert tenkning og arbeidsmetodikk gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt.

Nasjonalt