Etablering av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring (viss.no)

I vårt samfunn er det en inngrodd forestilling om at den raskeste veien å skape forbedringer på,  skjer gjennom å identifisere og rette opp svakheter og feil. Et aktuelt eksempel er alle ressursene som brukes for å finne ut hvorfor det er så stort frafall i den videregående skolen, – et annet eksempel er  spørsmålene om hva det er som skaper høyt sykefravær eller et dårlig arbeidsmiljø.

Hva vil skje hvis vi skifter fokus og starter et endringsarbeid med å undersøke alt det gode arbeidet som allerede gjøres? Hva vil skje hvis alle medarbeidere møtes med spørsmål om hva de er gode til framfor det de har mislykkes med? Hva vil skje når elever  som har mistet troen på seg selv møtes av slike ubetingede positiv spørsmål av alle sine lærere? Hva vil skje når det er disse spørsmålene sosialklientene møter på NAV?

Det viser seg at bare det å stille slike spørsmål i seg selv kan utløse viktige endringer. Samtaler om egne suksesser og ressurser utløser engasjement, bygger håp og  skaper positive mestringsforventninger. Det viser seg også at bedrifter som legger til rette for at menneskene kan gjøre det de er gode til hver dag, har mindre fravær og bedre helse enn i andre bedrifter. Mye tyder derfor på at bruk av en slik ressursorientert ledelsesstrategi både skaper bedre helse for menneskene og mer effektive resultater for bedriften.

”Styrkebasert arbeid” er en samlebetegnelse på en rekke endringsstrategier som er basert på et slikt ressursorientert tenkesett. Antagelsen er at alle organisasjoner og alle mennesker har noe som fungerer godt. Det er ved å undersøke erfaringene der vi er på vårt beste at vi kan identifisere og aktivisere de nøklene (styrkene) som kan skape nye suksesser for menneskene og de virksomhetene de jobber i. Internasjonalt er det særlig tre fagmiljøer som har bidratt med kunnskapsutvikling på dette fagfeltet:

Positiv psykologi, positiv organisasjonsforskning og aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry.

Når nå Nasjonalt vitensenter (viss) etableres skjer dette i nært samarbeid med mange av de fremste internasjonale fagmiljøene på dette området.  Viss har blant inngått et tett samarbeid med Taos Institute (www.taosinstitute.net). Direktøren i Taos, professor Kenneth Gergen, sitter i ”vitensenterets” styre. Sammen med Taos er vi i gang med å planlegge en stor internasjonal læringsfestival som skal arrangeres i Drammen, april 2016.

Nasjonalt vitensenter  for styrkebasert læring har sitt utspring i en rekke praksisfellesskap som har jobbet lenge med anvendelse av styrkebaserte tilnærmingsmåter i arbeid i Norge. I  snart ti å har to av disse fagmiljøene, Lent as (www.lent.no) og Arbeidsinstituttet i Buskerud (www.aib.bfk.no) samarbeidet om å bygge opp et norsk fagmiljø innen styrkebasert arbeid. Dette samarbeidet har resultert i bokutgivelser, utvikling av praktiske verktøy, kurs-  og opplæringsprogram. I 2010 ble de første studiene i Appreciative Inquiry og styrkebasert arbeid i Norge opprettet

(www.ai-studier.no). Oppstarten av disse studiene, som er noen av de første i sitt slag i Europa, er gjort mulig gjennom et unikt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (www.hibu.no). Siden 2011 har over 150 studenter tatt dette studiet. I år (2014) er 50 nye studenter tatt opp ved AI-studiene.

De siste årene har det skjedd et omfattende sprednings- og utviklingsarbeid med bruk av det styrkebaserte tenkesettet til en rekke kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Dette har bidratt til å skape både ”begeistring” i egne rekker og en  rekke oppsiktsvekkende suksesser. I NAV har for eksempel Appreciative Inquiry blitt brukt med suksess i store utviklingsprogram i flere nasjonale program (Blant annet Kvalifiseringsprogrammet), i arbeidet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv og i arbeidet med å etablere  en felles nasjonal læringsarena for ansatte og ledere i NAV (Mulighetskonferansene).

Det er et hav av ubrukte talent, kunnskap, engasjement og kreativ skaperkraft overalt. I Re kommune i Vestfold brukes det styrkebaserte tenkesettet for å mobiliserer dette kreative potensialet hos alle ansatte, alle virksomheter, blant barn, unge og deres foreldre i en felles satsing om å skape et godt oppvekstmiljø, kalt Smart oppvekst. En rekke andre gode eksempler kunne vært trukket fram. Det er på bakgrunn av disse inspirerende erfaringene fra Arbeidsinstituttet i Buskerud, fra Re kommune, fra NAV og fra utviklingsarbeid i en rekke andre organisasjoner at Nasjonalt vitensenter for styrkebasert arbeid etableres.
Samarbeidet som ble startet opp mellom Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lent as blir nå videreført i et nytt selskap som har fått navnet Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring (www.viss.no).