Responskort – et verktøy for å skape effektive læringsresultater i norsk muntlig

Å kunne uttrykke seg muntlig”.  Dette er en ferdighet som kreves i, og bidrar til læring i alle fag.  Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på muntlige ferdigheter som talere og lyttere.  I tillegg er det et verktøy for å bygge selvtillit, trygghet og inkludering. Responskort muntlig består av en kortstokk og et veiledningshefte.

Kortbunken inneholder i alt 49 kort.  De fleste av disse er vurderingskriterier i muntlige ferdigheter, ett kriterium for hvert kort.  Kriteriene beskriver måloppnåelse for god framføring, for eksempel: Du var flink til: Å starte med en innledning som vekte interesse.  Det viser at du ønsker å fange tilhørerne og vil nå dem.  Kortene viser altså elevene at dette er en av flere delferdigheter som skal til for at en framføring skal bli god.

Videre er samtaleverktøyet utformet slik at elevene skal ha samtaler om og reflektere over hvordan de lærer. Dette styrker elevenes metakognitive ferdigheter. Sist, men ikke minst er Responskort muntlig en psykologisk og sosial ressurs for læring. Kortene bidrar blant annet til et støttende læringsmiljø og sosial inkludering og dermed til økt mestringsfølelse. Dette betyr med andre ord at anbefalt bruk av kortene vil kunne ha ringvirkninger langt ut over å være spesifikke kriterier for kompetansemål i et fag.

Oppsummert kan vi si at Responskort muntlig:

  • Gir oppskrift for å lage muntlige framføringer
  • Gir kriterier for den gode framføringen
  • Gir elevene et positivt språklig repertoar
  • Gir inspirasjon til videre øving
  • Gir bevissthet om det viktige samspillet mellom taler og lytter
  • Gir hjelp til å kartlegge egne og andres muntlige ferdigheter
  • Gir gode muligheter for tilpasset opplæring
  • Skaper et trygt læringsmiljø og sosial inkludering.

Ønsker du å laste ned hefte om Responskort muntlig – klikk her
Ønsker du å bestille Responskort muntlig – klikk her

Responskort Muntlig