SmART på bloggen

Hvordan kan barn hjelpe hverandre til å være den beste versjonen av seg selv?

Undersøkelser viser at de aller fleste ungdommer har det bra og lever sunne og aktive liv (Ungdata 2010 – 2013). Svært få har erfaring med røyking, kriminalitet eller annen risikoatferd. Men, mange ungdommer, særlig jenter, opplever hverdagen som stressende. Den psykiske helsa er under press. I denne situasjonen er forebygging den enkleste, billigste og mest effektive veien å gå. Livet består av både medgang og motgang. De som takler motgangen best, er de som har høy sosial kompetanse og et optimistisk tankesett med tru og håp for framtida. SmART oppvekst har som visjon å skape robuste barn, unge og voksne som takler motgang på en god måte.

SmART oppvekst – en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker (Apprecivitive Inquiry – AI) kombinert med systematisk trening på sosial kompetanse (Aggression Replacement Training – ART).

Det å oppleve anerkjennelse i møte med et annet menneske gir energi, pågangsmot og tru på egne ferdigheter. Drømmen er å bygge kulturer hvor dette er kontinuerlig til stede. En forutsetning for å få til vekst og til å takle de utfordringene som kommer, er god sosial kompetanse. Det handler om å styre tanker følelser og handlinger på en slik måte at man lykkes godt i det sosiale samspillet med andre mennesker.

Styrkefokuset som ligger i AI handler bl. a. om å se den beste utgaven av hverandre. Vi gjør gode og dårlige handlinger alle sammen, men det avgjørende er hva vi ser etter og hva vi vektlegger. SmART oppvekst gir et språk og en trening i å se etter det velfungerende. Skal vi kunne identifisere styrker hos hverandre, må vi ha et språk som forstås tilnærmet likt av alle.

SmART oppvekst foregår i fire trinn, men mange av trinnene kan foregå parallelt.

  1. Få et felles språk om styrker. Lese bøkene om SmART oppvekst og samtale om hvilke styrker de forskjellige personene brukte i konkrete situasjoner.
  2. Identifisere egne styrker knyttet opp mot konkrete handlinger.
  3. Lage en kultur der man spiller hverandre gode, kjenner og bruker styrker hos hverandre.
  4. Bruke sine styrker på nye områder.
    Skal man lykkes i dette forebyggende arbeidet må man trene systematisk og over lang tid. Svært mange skoler og barnehager er godt i gang. Samtlige 22 barnehager og sju barneskoler i Holmestrand og Re er godt i gang i tillegg til svært mange andre. Jansløkka skole i Asker er i ferd med å lage en årsplan for SmART oppvekst. De forteller:

Vi opplever

SmART oppvekst som et verktøy som er troverdig, og som man vet funker. Godt å tenke på dette som langsiktig arbeid, og ikke bare en flopp man hiver seg på.

Fra rektor Terje Svanevik Nordskogen skole fikk vi denne flotte attesten:

Som rektor har jeg sendt 12 ansatte til Re kommune på kurs i SmART oppvekst. Mange lærere har tatt boka og metodene i bruk og dette gjør at vi ønsker å skolere alle slik at SmART oppvekst blir en fast del av vår sosiale plan for skolen.

Gjennom å få et felles språk om styrker og trening i ta styrkebrillene på, vil relasjonell nærhet fremmes. Da kan alle hver dag oppleve: anerkjennelse, glede, energi, takknemlighet, latter…